The Tribe (2014)
7.3
A deaf teenager struggles to fit into the boarding school system.
Director: Miroslav Slaboshpitsky
Writer: Miroslav Slaboshpitsky
Stars: Grigoriy Fesenko, Yana Novikova, Rosa Babiy, Alexander Dsiadevich